عملگرهای (اپراتورها) در سی شارپ

زهیر صفری | 15  | 0  | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
آموزش اپراتورهای سی شارپ,آموزش عملگرها در سی شارپ (C# Operators),عملگرهای (اپراتورها) در سی شارپ,operator ,عملگرهای منطقی در سی شارپ

عملگرها یکی از مباحث عالی در برنامه نویسی تحت ویندوز هست که برای مباحث شرطی و ریاضی به کار می کرد .

یک اپراتور نمادیست که می گوید یک کامپایلر یک عملیات منطقی و ریاضی خاص را انجام می دهد. #C در اپوراتور های توکار غنی است و انواع عملیات زیر انجام می دهد.
اپراتورهای محاسباتی (arithmetic operators)
اپراتورهای رابطه ای (relational operators)
اپراتورهای منطقی (logical operators)
اپراتورهای (bitwise operators) bitwise
اپراتورهای جایگزین (assignment operators)
اپراتورهای (misc operators) misc

عملگرهای محاسباتی

جدول زیر اپراتورهای محاسباتی را توضیح می دهد که توسط C# ساپورت می شوند. فرض می کنیم متغیر A ده و متغیرB بیست است.


چند مثال

عملگر شرح مثال
+ دوعامل را جمع می کند. A + B will give 30
عامل دوم را از اول کم می کند. A – B will give -10
* دوعامل را ضرب می کند. A * B will give 200
/ شمارشگر را از غیر شمارگر تقسیم می کند. B / A will give 2
% قدر مطلق اپراتور و باقیمانده تقسیم عدد صحیح را انجام می دهد. B % A will give 0
++ اپراتور افزایشی مقدار عدد صحیح را با یک جمع می کند. A++ will give 11
اپراتور کاهشی مقدار عدد صحیح را از یک کم می کند. A– will give 9

 

 

 

مثال عملگرهای

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 + 1));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 -1));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 * 1));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 / 1));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 % 1));
 

 

جدول زیر همه انواع اپراتورهای منطقی را که بوسیله C# ساپورت می شوند را نشان می دهد. فرض می کنیم متغیر A مقدار صحیح BOOLEAN است و متغیر B مقدار نادرستBOOLEAN است. سپس مثال های زیر را نگاه می کنیم.

 

عملگر شرح مثال
&& اپراتور منطقی AND. نامیده می شود.اگر هر دو اپراتور غیر صفر باشندشرط صحیح است. (A && B) is false.
|| اپراتور منطقی OR نامیده می شود اگر هر کدام از اپراتورها غیر صفر باشند. (A || B) is true.
! اپراتور منطقی NOT نامیده می شود از قسمت وارونه منطقی استفاده می کنیم.اگر شرط صحیح باشد اپراتور منطقی NOT نادرست است. !(A && B) is true.

 

حالت کلی متغییر ها

true && true => true
true && false => false
false && true => false
false && false => false

true || true => true
true || false => true
false || true => true
false || false => false

 

اپراتورهای BITWISE که توسط C# سلپورت می شوند در جدول زیر آمده اند. فرض می کنیم متغیر A شصت باشد و متغیر B سیزده باشد

 

عملگر شرح مثال
& اپراتور باینری AND کپی می کند بیت را به نتیجه ای که در هر دو عامل وجود داشته باشد. (A & B) will give 12. which is 0000 1100
| اپراتور باینری OR کپی میکند یک بیت را اگر آن در هرکدام از عامل ها باشد. (A | B) will give 61، which is 0011 1101
^ اپراتور باینری XOR کپی میکند بیتی را که در مجموعه یک عامل باشد. نه در هر دو عامل. منظور مختص فقط یک یک عامل است. (A ^ B) will give 49، which is 0011 0001
~ اپراتور مکمل باینری حالت یگانه دارد و تحت تاثیر جابجاشدن بیت هاست. (~A ) will give -61، which is 1100 0011 in 2’s complement due to a signed binary number.
<< اپراتور Baynary left shift مفدار عامل سمت چپ به سمت چپ حرکت می کندکه این امر از طریق تعداد بیت هایی صورت می گیرد که مختص عامل سمت راست است. A << 2 will give 240، which is 1111 0000
>> اپراتور Baynary right shift مفدار عامل سمت چپ به سمت راست حرکت می کندکه این امر از طریق تعداد بیت هایی صورت می گیرد که مختص عامل سمت راست است. A >> 2 will give 15، which is 0000 1111

 

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 & 2));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 | 1));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 ^ 1));

MessageBox.Show(“num3 :” + ( ~ 1));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 <= 1));

MessageBox.Show(“num3 :” + (1 >= 1));

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.