برنامه نویسی تحت ویندوز, سی شارپ

آموزش رشته ها (string)سی شارپ

اموزش سی شارپ|سی شارپ|اموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ|C#|آموزش پروژه محور سی شارپ|آموزش پروژه محور سی شارپ حسابداری|آموزش پروژه محور سی شارپ حسابداری

کار با رشته ها و متدهای آن

رشته، مجموعه‌ای از کاراکترهاست که پشت سرهم، در مکانی از حافظه قرار گرفته‌اند. هر کاراکتر حاوی یک شماره سریال در جدول یونیکد هست.
به طور پیش فرض دات نت برای هر کاراکتر (نوع داده char) شانزده بیت در نظر گرفته است که برای ۶۵۵۳۶ کاراکتر کافی است.
برای نگهداری از رشته‌ها و انجام عملیات بر روی آنها در دات نت از نوع system.string استفاده می‌کنیم:
که در این حالت مجموعه‌ای از کاراکترها را ایجاد خواهد کرد:

string greeting = “Hello, C#”

;MessageBox.Show( greeting)

اتصال رشته ها
اتصال رشته ها با + انجام می شود

;string strOne
;string strTwo
;string strResults
;”strOne = “Hello

;”strTwo = “World

;strResults = strOne + strTwo

;MessageBox.Show(strResults, “String”)

متدهای کلاس String

متد CopyTo : تعدادی کاراکتر را از مکان مشخص از یک رشته را در مکان خاص یک آرایه کاراکتری کپی میکند

;string s1
;char[] charArray= { }
;s1 = “hello there”
;s1.CopyTo(0, charArray, 0, 5)

متد CopyTo محتویات رشته s1 را در آرایه charArray کپی میکند. مکان شروع کپی در آرایه ۰ و تعداد کاراکترهایی که باید کپی شوند، ۵ کاراکتر است.

متد Length : این متد طول رشته را برمیگرداند.

;string strData
;int n
;strData = “Hello world”
;n = strData.Length
;MessageBox.Show(“length String :”+n)

Compare : مقایسه محتویات دو رشته ، در صورت برابر بودن مقدار ۰ را برمی گرداند و در غیر اینصورت ۱ و ۱-
متد CompareTo : دو رشته را با هم مقایسه میکند. اگر رشته اول برابر رشته دوم باشد، مقدار صفر، اگر رشته اول بزرگتر از رشته دوم باشد، مقدار ۱ و اگر کوچکتر باشد، ۱- را برمیگرداند.

;string s1=”hello”
;string s2 = “welcom”

;MessageBox.Show(“CompareTo :” + s2.CompareTo(s1))

متد Equals : دو رشته را با هم مقایسه کرده تعیین میکند آیا دو رشته با یگدیگر برابر هستند یا خیر. اگر برابر باشند true وگرنه false را برمیگرداند.

 

;string s1=”hello”
;string s2 = “welcom”

;MessageBox.Show(“Equals:” + s2.Equals(s1))

متد StartWith : تعیین میکند آیا شروع یک رشته با رشته خاصی تطبیق دارد یا خیر. اگر مطابق باشد مقدار true وگرنه false را برمیگرداند.

 

;string message = “Welcome to ITPro.ir”
;var result1 = message.StartsWith(“ITPro.ir”)
;var result2 = message.StartsWith(“Welcome”)

;MessageBox.Show(“StartsWith:” + result1)
;MessageBox.Show(“StartsWith:” + result2)

متد EndsWith : تعیین میکند آیا انتهای رشته با رشته خاصی برابر است یا خیر.

;string message = “Welcome to scholl”
;var result1 = message.EndsWith(“scholl”)
;var result2 = message.EndsWith(“Welcome”)

;MessageBox.Show(“EndsWith:” + result1)
;MessageBox.Show(“EndsWith:” + result2)

متد IndexOf : اولین مکان وقوع رشته ای را در رشته دیگر تعیین میکند. اگر یک عبارت چندین بار در رشته مورد نظر تکرار شده باشد،
اولین اندیس را بر میگرداند. این متد دو پارامتر دارد، اولی رشته مورد نظر برای جستجو و پارامتر دوم اندیس شروع برای جستجو که از صفر شروع می شود.

;string message = “Welcome to scholl”
;var result = message.IndexOf(“scholl”,۰)

;MessageBox.Show(“IndexOf :” + result)

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید