خطای Enumerator failed to MoveNextAsync

1401/11/27 Asp.net core 0 1 پاسخ

چرا زمانی که ما میخوایم با استفاده از یک شرط یک رکورد از جدول بازیابی کنیم با خطای Enumerator failed to MoveNextAsync مواجه میشویم کد نوشته شده

 var ExiteUser = await _uw._Context.anbars.Where(c => c.Id == Id)
            .Include(c => c.User)
            .Select(c => new {
              Id=c.Id,
             
               Title = c.Title,
              UserImage = c.User.Image,
              UserName = c.User.FirstName + " " + c.User.LastName,
              Email = c.User.Email })
            .FirstAsync();

 

عکس خطای ایجاد شده

خطای Enumerator failed to MoveNextAsync | خطای Enumerator در asp.net core

پاسخ داده شد

زهیر صفری

لیست سوالات

طراح سایت و نرم افزار - توسعه گر

1396/04/29

پاسخ های این پرسش

علت ایجاد خطای Enumerator failed to MoveNextAsync یک فیلد شرط برابر null ارسال میشود.

راه حل بر طرف کردن این خطا

1- بررسی شود ایا id شرط تهی یا مقدار ارسال می شود.

2- به جای FirstAsync از FirstOrDefaultAsync استفاده شود.

ارسال پاسخ

برای ارسال پاسخ لطفا وارد یا ثبت نام کنید با تشکر