پایگاه داده های منبعی برای ذخیره اطلاعات نرم افزار